Highslide for Wordpress Plugin

Search

News letter

    Fill out the email below to get website updates.

 
 
 

Make a donation

ಗಣೇಶ

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶದ್ವಾದಶನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್

ರವಿವಾರ, ಆಗಸ್ತು 29th, 2010 - 2 Comments

ನಮಾಮಿ ಶಿರಸಾ ದೇವಂ ಗೌರೀಪುತ್ರಂ ವಿನಾಯಕಮ್ | ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯಃ ಸಂಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಆಯಷ್ಕಾಮಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ || ೧ || ಪ್ರಥಮಂ ವಕ್ರತುಂಡಂ ತು ಹ್ಯೇಕದಂತಂ ದ್ವಿತೀಯಕಮ್ | ತೃತೀಯಂಕೃಷ್ಣಪಿಂಗಂ ಚ ಚತುರ್ಥಂ ಗಜಕರ್ಣಕಮ್ || ೨ || ಲಂಬೋದರಂ ಪಂಚಮಂ ಚ ಷಷ್ಠಂ ವಿಕಟಮೇವ ಚ | ಸಪ್ತಮಂ ವಿಘ್ನರಾಜೇಂದ್ರಂ ಧೂಮ್ರವರ್ಣಂ ತಥಾಽಷ್ಠಮಮ್ || ೩ || ನವಮಂ ಫಾಲಚಂದ್ರಂ ತು ದಶಮಂ ಚ ವಿನಾಯಕಮ್ | ಏಕಾದಶಂ ಗಣಪತಿಂ ದ್ವಾದಶಂ ಹಸ್ತಿರಾಣ್ಮುಖಮ್ || ೪ || ಏತದ್ದ್ವಾದಶನಾಮಾನಿ […]