Highslide for Wordpress Plugin

Search

News letter

    Fill out the email below to get website updates.

 
 
 

Make a donation

ಮಹಾ ವಿಷ್ಣು

ನಾರಾಯಣವರ್ಮ (ನಾರಾಯಣ ಕವಚ )

ಸೋಮವಾರ, ದಶಂಬರ 20th, 2010 - 4 Comments

ಯಯಾ ಗುಪ್ತಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಸವಾಹಾನ್ ರಿಪುಸೈನಿಕಾನ್ |
ಕ್ರೀಡನ್ನಿವ ವಿನಿರ್ಜಿತ್ಯ ತ್ರಿಲೋಕ್ಯಾ ಬುಭುಜೇ ಶ್ರಿಯಮ್ || ೧ ||

ಭಗವಂಸ್ತನ್ಮಮಾಖ್ಯಾಹಿ ವರ್ಮ ನಾರಾಯಣಾತ್ಮಕಮ್ |
ಯಥಾsತತಾಯಿನಚಿಃ ಶತ್ರೂನ್ ಯೇನ ಗುಪ್ತೋsಜಯನ್ಮೃಧೇ || ೨ ||

ಶ್ರೀವಿಷ್ಣೋರಷ್ಟಾವಿಂಶತಿನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಸೋಮವಾರ, ದಶಂಬರ 6th, 2010 - 1 Comment

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ

ಕಿಂ ನು ನಾಮಸಹಸ್ರಾಣಿ ಜಪತೇ ಚ ಪುನಃ ಪುನಃ |
ಯಾನಿ ನಾಮಾನಿ ದಿವ್ಯಾನಿ ತಾನಿ ಚಾಚಕ್ಷ್ವ ಕೇಶವ || ೧ ||

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ

ಮತ್ಸ್ಯಂ ಕೂರ್ಮಂ ವರಾಹಂ ಚ ವಾಮನಂ ಚ ಜನಾರ್ದನಮ್ |
ಗೋವಿಂದಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಮಾಧವಂ ಮಧುಸೂದನಮ್ || ೨ ||

ಶ್ರೀನಿವಾಸಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಸೋಮವಾರ, ದಶಂಬರ 6th, 2010 - 2 Comments

ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ರಮಯಾ ಸಹ ವೇಂಕಟೇಶಂ
ಮಂದಸ್ಮಿತಂ ಮುಖಸರೋರುಹಕಾಂತಿರಮ್ಯಮ್ |

ಮಾಣಿಕ್ಯಕಾಂತಿವಿಲಸನ್ಮುಕುಟೋರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರಂ
ಪದ್ಮಾಕ್ಷಲಕ್ಷಮಣಿಕುಂಡಲಮಂಡಿತಾಂಗಮ್ || ೧ ||

ನೃಸಿಂಹ ಕೃಪಾವಲೋಕನ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಸ್ತುತಿ

ಬುಧವಾರ, ನವೆಂಬರ 24th, 2010 - 4 Comments

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ –
ಸುಲಭೋ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ದುರ್ದರ್ಶೋ ದುಷ್ಟಚೇತಸಾಮ್ |
ಅನನ್ಯಗತಿಕಾನಾಂ ಚ ಪ್ರಭುಃ ಭಕ್ತೈಕವತ್ಸಲಃ || ೧ ||

ಶನೈಶ್ಚರಸ್ತತ್ರ ನೃಸಿಂಹದೇವಸ್ತುತಿಂ ಚಕಾರಾಮಲಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಃ |
ಪ್ರಣಮ್ಯ ಸಾಷ್ಟಾಂಗಮಶೇಷಲೋಕಕಿರೀಟನೀರಾಜಿತಪಾದಪದ್ಮಮ್ || ೨ ||

ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹಸ್ತುತಿಃ

ಮಂಗಳವಾರ, ನವೆಂಬರ 23rd, 2010 - 0 Comment

ಉದಯರವಿಸಹಸ್ರದ್ಯೋತಿತಂ ರೂಕ್ಷವೀಕ್ಷಂ
ಪ್ರಲಯಜಲಧಿನಾದಂ ಕಲ್ಪಕೃದ್ವಹ್ನಿವಕ್ತ್ರಮ್ |

ಸುರಪತಿರಿಪುವಕ್ಷಶ್ಛೇದರಕ್ತೋಕ್ಷಿತಾಂಗಂ
ಪ್ರಣತಭಯಹರಂ ತಂ ನಾರಸಿಂಹಂ ನತೋsಸ್ಮಿ ||

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣೋಃಷೋಡಶನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್

ರವಿವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ 12th, 2010 - 0 Comment

ಸದಾ ಸಂಚಿಂತಯೇದ್ವಿಷ್ಣುಂ ಭೋಜನೇ ಚ ಜನಾರ್ದನಮ್ |
ಶಯನೇ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಚ ಸ್ತ್ರೀಸಂಗೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮಮ್ || ೧ ||

ನಾರಾಯಣಂ ಚ ಪ್ರಾಣಾಂತೇ ಶ್ರೀಧರಂ ಪ್ರಿಯಸಂಗಮೇ |
ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಚಕ್ರಪಾಣಿಂ ಚ ಪ್ರವೇಶೇ ತು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಮ್ || ೨ ||

Dwaadasha Stotras – verse by verse explanation

ರವಿವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 7th, 2010 - 13 Comments
Dwaadasha Stotras – verse by verse explanation

Composer: Sriman Madhvacharya Translator: Sri NAPS Rao Source: dvaita dot org Download Dwaadasha Stotras : English | Kannada | Sanskrit | English + Sanskrit Dwaadasha stotras are a collection of twelve stotras in praise of Lord Sri Vishnu, composed by Srimad Ananda Teertha (also called Sriman Madhwacharya and Sri Poornaprajna). This collection is collectively counted […]

ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಶನಿವಾರ, ಜನವರಿ 24th, 2009 - 3 Comments

ವೇಂಕಟೇಶೋ ವಾಸುದೇವಃ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನೋsಮಿತ ವಿಕ್ರಮಃ |
ಸಂಕರ್ಷಣೋsನಿರುಧಶ್ಚ ಶೇಷಾದ್ರಿಪತಿರೇವಚ ||೧||

ಜನಾರ್ದನಃ ಪದ್ಮನಾಭೋ ವೇಂಕಟಾಚಲ ವಾಸನಃ |
ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ಜಗನ್ನಾಥೋ ಮಾಧವೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ||೨||

Venkatesha Suprabhatha

ರವಿವಾರ, ಆಗಸ್ತು 24th, 2008 - 2 Comments

Kowsalya supraja Rama poorva sandhya pravarthathe
Uthishta narasardoola karthavyam daivamahnikam (Twice)

Uthishtothishta Govinda uthishta garudadhwaja
Uthishta kamalakantha thrilokyam mangalam kuru (Twice)

Shri Vishnu Sahasranamavali

ರವಿವಾರ, ಆಗಸ್ತು 24th, 2008 - 4 Comments

“Vishnu sahasranama” is a set of shlokas constructed by the list of 1,000 names of one of the main forms of God in Hinduism and the supreme personification of Vaishnava Brahmans “Lord Vishnu.”. This is also one of the sacred most and commonly chanted stotras in Hinduism. According to the “Anushasanaparva” of the epic Mahabharata, […]

Shri Vishnu Sahasranama Stotram

ರವಿವಾರ, ಆಗಸ್ತು 24th, 2008 - 8 Comments

“Vishnu sahasranama” is a set of shlokas constructed by the list of 1,000 names of one of the main forms of God in Hinduism and the supreme personification of Vaishnava Brahmans “Lord Vishnu.”. This is also one of the sacred most and commonly chanted stotras in Hinduism. According to the “Anushasanaparva” of the epic Mahabharata, […]