Highslide for Wordpress Plugin

Search

News letter

    Fill out the email below to get website updates.

 
 
 

Make a donation

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಶಗುಣದರ್ಪಣಮ್

ಶನಿವಾರ, ಜನವರಿ 24th, 2009 - 3 Comments

ಯಾ ಸುಗಂಧಾಸ್ಯನಾಸಾದಿನವದ್ವಾರಾsಖಿಲೇನ ಯಾ | ದುರಾಧರ್ಷಾ ಸರ್ವಸಸ್ಯೋದಯಾರ್ಥಂ ವಾ ಕರೀಷಿಣೀ ||೧|| ಯಾ ನಿತ್ಯಪುಷ್ಟಾ ಸರ್ವಾಂಗೈಃ ಸೌಂದರ್ಯಾದಿ ಗುಣೈರಪಿ | ಈಶ್ವರೀಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ತಾಮಿಹೋಪಹ್ವಯೇ ಶ್ರಿಯಮ್ ||೨|| ಮಾತರ್ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಮಾಧವಪ್ರಿಯಭಾಮಿನಿ | ಯುವಾಂ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಪಿತರಾವಿತರೇತರಯೋಗಿನೌ ||೩|| ಸಮನಾಕಿಲ ಮಾತಸ್ತ್ವಮಮುನಾ ತದಯೋಗಿನೀ | ಮಮ ನಾಥೇನ ನೈವ ಸ್ಯಾ ವಿಮನಾಶ್ಚ ನ ಸ ತ್ವಯಿ ||೪|| ತ್ವಂ ವೇದಮಾನಿನೀ ವೇದವೇದ್ಯಃ ಕಿಲ ಸ ತೇ ಪ್ರಿಯಃ | ತ್ವಂ ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿರ್ದೇವೀ ಸ ದಿವ್ಯಪುರುಷಃ ಕಿಲ ||೫|| […]