Highslide for Wordpress Plugin

Search

News letter

    Fill out the email below to get website updates.

 
 
 

Make a donation

ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು

ಮಧ್ವಮುನಿ ಪ್ರತಾಪಾಷ್ಠಕಮ್

ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ತೂಬರ 6th, 2011 - 0 Comment

ಕ್ವಚಿತ್ಸುರಾನ್ ಶಾಸ್ತಿ ಸುರಾಂಗನಾಃ ಕ್ವಚಿತ್ ಕ್ವಚಿಚ್ಚ ಗಂಧರ್ವಪತೀನೃಷೀನ್ ಕ್ವಚಿತ್ | ಕ್ವಚಿತ್ಪಿತೃನ್ ಕ್ವಾಪಿ ನೃಪಾನ್ನರಾನ್ ಕ್ವಚಿತ್ಚುಭಾನಯಂ ಮಧ್ವಮುನಿ: ಪ್ರತಾಪವಾನ್ || ಕ್ವಚಿತ್ ಪ್ರಭುಂ ಸ್ತೌತಿ ಸಮೀಕ್ಷತೇ ಕ್ವಚಿತ್ ಕ್ವಚಿತ್ಸ್ಮರನ್ ನೃತ್ಯತಿ ಗಾಯತಿ ಕ್ವಚಿತ್ | ಕ್ವಚಿತ್ತಮಾರಾಧಯತೀಶ್ವರಂ ಕ್ವಚಿನ್ನಮತ್ಯಯಂ ಮಧ್ವಮುನಿ: ಪ್ರತಾಪವಾನ್ || ಕ್ವಚಿದ್ಧರೇರ್ಜೀವಜಡಾತಿಭಿನ್ನತಾಂ ಕ್ವಚಿತ್ ಪ್ರಭೋ: ಸರ್ವಗುಣೈಶ್ಚ ಪೂರ್ಣತಾಂ| ಕ್ವಚಿಚ್ಚ ತಸ್ಯಾಖಿಲದೋಷಶೂನ್ಯತಾಂ ವದತ್ಯಯಂ ಮಧ್ವಮುನಿ: ಪ್ರತಾಪವಾನ್ || ಕ್ವಚಿಚ್ಚ ವಿಷ್ಣೋರುರುಚಿತ್ರರೂಪತಾಂ ಕ್ವಚಿಚ್ಚ ಮುಕ್ತಾಖಿಲ ಜೀವಯಂತೃತಾಂ| ಕ್ವಚಿಚ್ಚ ತಸ್ಯಾವ್ಯಾಯಚಿನ್ಮಯಾಕೃತಿಂ ವ್ಯನಕ್ತ್ಯಯಂ ಮಧ್ವಮುನಿ: ಪ್ರತಾಪವಾನ್ || ಕ್ವಚಿತ್ ಸ್ಮೃತೀ: ಕ್ವಾಪಿ […]

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ವಿರಚಿತ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವನಾಮ

ಬುಧವಾರ, ಅಕ್ತೂಬರ 5th, 2011 - 0 Comment

stOtrAs (hymns) in praise of shrIpAdarAja ========================================= “tam vandE narasimha tIrTha nilayam shrI vyAsarAja pUjitam DhAyantam manasa nrusimha charaNam shrIpAdarAjam gurum” (I pray to guru shrIpAdarAja, the one who resides in narasimha tIrtha, who was revered by vyAsaraja, and who always worships the feet of narasimha) “shrI pUrNabOdha gurupUjita gOpinATha bAhyAntarAna varatArchana tatparAya shrI ranga […]