Highslide for Wordpress Plugin

Search

News letter

    Fill out the email below to get website updates.

 
 
 

Make a donation

ಶ್ರೀ ರಾಮ

ಶ್ರೀರಾಮರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರಮ್

ರವಿವಾರ, ಆಗಸ್ತು 29th, 2010 - 2 Comments
ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ..

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ || ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಮರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ | ಬುಧಕೌಶಿಕ ಋಷಿಃ| ಅನುಷ್ಟುಬ್ ಛಂದಃ | ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮಚಂದ್ರೋದೇವತಾ | ಸೀತಾ ಶಕ್ತಿಃ | ಶ್ರೀಮಾನ್ ಹನುಮಾನ್ ಕೀಲಕಂ | ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಶ್ರೀ ರಾಮರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||೧|| || ಧ್ಯಾನಮ್ || ಧ್ಯಾಯೇದಾಜಾನುಬಾಹುಂ ಧೃತಶರಧನುಷಂ ಬದ್ಧಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಮ್ | ಪೀತಂವಾಸೋ ವಸಾನಂ ನವಕಮಲದಲಸ್ಪರ್ಧಿನೇತ್ರಂ ಪ್ರಸನ್ನಮ್ || ವಾಮಾಂಕಾರೂಢಸೀತಾ ಮುಖಕಮಲಮಿಲಲ್ಲೋಚನಂ ನೀರದಾಭಂ ನಾನಾಲಂಕಾರದೀಪ್ತಂ ದಧತಮುರುಜಟಾಮಂಡಲಂ ರಾಮಚಂದ್ರಮ್ ||೨|| ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಚರಿತಂ ರಘುನಾಥಸ್ಯ ಶತಕೋಟಿಪ್ರವಿಸ್ತರಮ್ | ಏಕೈಕಮಕ್ಷರಂ […]

ಶ್ರೀರಾಮದ್ವಾದಶನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್

ರವಿವಾರ, ಆಗಸ್ತು 29th, 2010 - 0 Comment

ಪ್ರಥಮಂ ಶ್ರೀಕರಂ ವಿದ್ಯಾತ್ ದ್ವಿತೀಯಂ ದಾಶರಥ್ಯಕಮ್ | ತೃತೀಯಂ ರಾಮಚಂದ್ರಂ ಚ ಚತುರ್ಥಂ ರಾವಣಾಂತಕಮ್ || ೧ || ಪಂಚಮಂ ಲೋಕಪೂಜ್ಯಂ ಚ ಷಷ್ಠಕಂ ಜಾನಕೀಪ್ರಿಯಮ್ | ಸಪ್ತಮಂ ವಾಸುದೇವಂ ಚ ರಾಘವೇಂದ್ರಂ ತಥಾಽಷ್ಟಕಮ್ || ೨ || ನವಮಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ದಶಮಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜಮ್ | ಏಕಾದಶಂ ಚ ಗೋವಿಂದಂ ದ್ವಾದಶಂ ಸೇತುಬಂಧನಮ್ || ೩ || ಏತದ್ದ್ವಾದಶನಾಮಾನಿ ತ್ರಿಕಾಲೇ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ | ದಾರಿದ್ರ್ಯದಷನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ಧನಧಾನ್ಯಸಮೃದ್ಧಿಮಾನ್ || ೪ || ಜನವಶ್ಯಂ ರಾಜವಶ್ಯಂ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಫಲಂ ಲಭೇತ್ […]