Highslide for Wordpress Plugin

Search

News letter

    Fill out the email below to get website updates.

 
 
 

Make a donation

Articles

The site provides a platform to share and publish all the articles about the holy community Shivalli Brahmins lifestyles, rituals, the current affairs, history… and lot more.

If you have such articles with you, please mail it us at articles@shivallibrahmins.com. You can also send a hard copy [handwritten or print] of the article to our postal address. To obtain the postal address, click on “About Us”.

ಚಾತುರ್ಮಾಸ ವ್ರತ ಮತ್ತು ವ್ರತದ ಅಡುಗೆ [ಉಡುಪಿ ಮಾಧ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯ]

Thursday, August 27th, 2015 - 3 Comments

ಮನುಷ್ಯರ ಒಂದು ವರ್ಷ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಾಯಣದ ಆರು ತಿಂಗಳು ಹಗಲು ದಕ್ಷಿನಾಯನದ ಆರು ತಿಂಗಳು ರಾತ್ರಿ. ಆರು ತಿಂಗಳ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ನಿದ್ರಾಕಾಲ. ಏಕಾದಶ್ಯಾಂ ತು ಶುಕ್ಲಾಯಾಂ ಆಷಾಢೇ ಭಗವಾನ್ ಹರಿಃ | ಭುಜಂಗಶಯನೇ ಶೇತೇ ಕ್ಷೀರಾರ್ಣವಜಲೇ ಸದಾ || ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಭಗವಂತನು ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಈ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು “ಶಯನೀ ಏಕಾದಶಿ” ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಏಕಾದಶಿಯಿಂದ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಏಕಾದಶಿಯ ತನಕ […]

Madhwa Mutts and Yatra Centers all over India

Wednesday, October 8th, 2014 - 72 Comments
Madhwa Mutt

  It is evident that pilgrimages in India of significant importance, are spread all across the nation. Each one of us are supposed to visit at least a few of these in our lifetime, and are hopefully doing so too. When out of home, we are very particular about the facilities in a given Pilgrimage. The […]

Vaishnava Kshetrams of South India, that are of low Note but high Divinity

Thursday, August 28th, 2014 - 1 Comment
Uppiliappan Temple Thirunageswaram

It is evident that many of us are Staunch followers of Vaishnavism and are highly interested in visiting holy abodes of Lord Vishnu. When it comes to Vaishnava Kshetrams, what comes first to our minds are the holy places – Tirupathi, Udupi, Guruvayur, Trivandrum, Saligrama, Pandarapura, Puri, Badrinath, Naimisharanya, Ayodhya, Mathura, Gaya, Haridwar, Srirangam, Srirangapattana, Ghatikachalam, Melkote and Ahobilam. Many of us would have visited these places too. Indeed these places stand ahead of the places of worship of Lord Vishnu. However, there are many other places of low note and high divinity.

The Tulu Brahmins – Limelight on The beginnings

Tuesday, January 15th, 2013 - 38 Comments
Srivallabha Sudarshanamurthy Temple

There are numerous controversial stories that spell the tale of Brahmin inhabitants in the Malabar region of Southern coast of India (Kerala). The present day Karnataka coast was also a part of this region in the history. However, this belt of land was a bit different from that of the Kerala coast, due to the language of its inhabitants, Tulu. The region was hence called, the Tulunaadu.

Snana

Thursday, January 19th, 2012 - 1 Comment

ಲೇಖಕರು:ರಾಘವೇ೦ದ್ರ.ಪಡಸಲಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿ೦ದುಗಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರೂಕ್ತ ವಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕೆ೦ಬ ವಿಧಿಯಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿ೦ದಲೂ ನಿತ್ಯವೂ ಮಲಿನವಾದ ದೇಹ ಶುದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಯಾವ ಕಮ೯ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಸ್ನಾನದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಭೇದಗಳು. ಮ೦ತ್ರ೦ ಭೂಮ೦ ತಥಾ ಅಗ್ನಿ೦ ವಾಯುವ್ಯ೦ ದಿವ್ಯಮೇವಚ: | ವಾರುಣ೦ ಮಾನಸ೦ ಚೈವ ಸಪ್ತ ಸ್ನಾನಾನ ಅನುಕ್ರಮಾತ || ಸ್ನಾನವನ್ನು ಗೌಣಸ್ನಾನ, ಮುಖ್ಯಸ್ನಾನ ಎ೦ದು ಎರಡು ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿ೦ಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಾರುಣ ಸ್ನಾನವು (ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳಗಿ) ಮುಖ್ಯ […]

ದ್ರಾವಿಡಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧವಾಚಕ ಶಬ್ದಗಳು

Saturday, December 24th, 2011 - 9 Comments

– ಡಾ| ಕೆ. ಪದ್ಮನಾಭ ಕೇಕುಣ್ಣಾಯ ಉಡುಪಿ-576102. ಕಾಲದ ಪರಿವರ್ತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಲಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುವ ಅನೇಕ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವಾಚಕಗಳೂ ಸೇರುತ್ತಿವೆ. ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಗುಂಪಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೃಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನೂರಾರು ಶಬ್ದಗಳು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕೃಷಿಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಿದ್ದ ಕೃಷಿಸಂಬಂಧವಾದ ಎಷ್ಟೋ ಶಬ್ದಗಳು ಬಳಕೆಯ ಆವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಜನರ ಆಡುನುಡಿಯಿಂದ ಮರೆಯಾಗಿವೆ. ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗದ್ದೆಗೆ-ಪೈರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಬ್ದಗಳು, ತೋಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಬ್ದಗಳು, ತೆಂಗಿಗೆ-ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಬ್ದಗಳು, ಸಸ್ಯಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಬ್ದಗಳು ಇಂದು ಜನರ ಆಡುನುಡಿಯಿಂದ ಮರೆಯಾಗಿ ಕೇವಲ […]

EkAdashi

Friday, July 30th, 2010 - 6 Comments

EkAdashi is the eleventh lunar day (tithi) of either shukla (bright) or krishna (dark) paksha (fortnight) of every lunar month in the Hindu almanac (panchAnga). EkAdashi is called “hari dina”, meaning a day to be dedicated entirely for worshipping Hari, meditating upon Hari, listening to His glory & studying the scriptures. EkAdashi upavAsa does not […]

Importance of ANGARA and AKSHATA

Sunday, May 30th, 2010 - 9 Comments

– By Sri Raghavendra Acharya Rachuri Any religious practice, to be valid, should be backed by a valid scripture or an authentic sampradAya. For, what is enjoined in the scriptures or adhered to by the sampradAya becomes important and relevant. Apart from this, in these modern times, we also feel a need for some scientific […]

Adhika Masa

Thursday, April 22nd, 2010 - 3 Comments

Adhika Masa is the thirteenth month in a Calender year followed by Lunar Calender,i.e., Chandramana reethya.

As per Chandramaana reethya, we have 354 days in a calendar year. But as per Sourmana reethya, (Solar Calender) we have 365 days. So, there is a difference of 11 days between Sourmana reethya and Chandramana reethya. So, these extra days difference of 11 days will be added, once in 33 months (32 months, 16 days , and 4 ghalige to be precise)

Prāsa and Anuprāsa in Haridāsa Sāhitya

Sunday, April 18th, 2010 - 1 Comment

– by K. Vrinda Acharya The Haridasa movement in Karnataka has presented to the world a galaxy of pure and pious souls who struggled and strove for the love of Hari. It was a devotional movement based on mystical experience, which spread to all classes of the society and touched all hearts. The Haridasa literature […]

SQUIRREL – Shri Rama’s Sevaka!

Sunday, February 7th, 2010 - 0 Comment
SQUIRREL - Shri Rama's Sevaka!

– Vidwan B.N. Vijayeendracharya, Mysore Articles published in Achara Vichara, a publication of Pejawar Matha, Udipi Children! Let’s look at the common, tree-living small animal – squirrel. We see it everywhere. Sometimes it rushes into our homes, stops, stands perched on its hind legs, looks around and dashes out hurriedly. Surely, all of you must […]

Fear of death

Friday, January 29th, 2010 - 3 Comments

Once, a devotee of a Saint enquired, “Maharaj! Your life is so calm, peaceful and sweet, whereas mine is always overcast with disquiet; why is it so?” “ Brother! Forget all these. On the eighth day from today, you will be dead! Think of that”, said the Saint. The devotee was alarmed. He went home, […]

Protecting and preserving Madhva Siddhantha in the 21st Century

Sunday, October 11th, 2009 - 5 Comments

(Prize winning essay in the Essay Writing Competition organized by IT Madhva Sangha, Hyderabad, in August 2008) In today’s materialistic world, we see culture and values being tossed aside. Replacing a belief in God and Shastra is the belief that material wealth alone can bring happiness. Indeed, such misplaced notions are being fed to today’s […]

ಗೆಲುವಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಕಲಬಲನೀಡಲು ಸರ್ವ ಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಅಪರಾಜಿತಾ ದೇವಿ

Saturday, June 20th, 2009 - 0 Comment

-ಹರಿದೇವೀಕ್ರೃಪಾ, ಮುನ್ನೂರು ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತೀ ಏಳು ನೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳುಳ್ಳ ದೇವೀ ಮಾಹಾತ್ಮೆ. ದೇವೀ ಉಪಾಸಕರ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರ್ರಂಥ . ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಅರ್ಚನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಹೋಮ, ಹವನ, ನಮಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಶತೀ ಪಾರಾಯಣ  ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಅಪರಾಜಿತಾ ಸ್ತೊತ್ರವು ಸಪ್ತಶತೀ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಹಲವಾರು ಮೌಲಿಕ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ತೋತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೂ ರೋಚಕವಾಗಿದೆ. ದೇವರಾಜನಾದ  ದೇವೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಅವನ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಅಗ್ನಿ, ಯಮ, ವರುಣ, ಕುಬೇರ ಮೊದಲಾದ ದೇವಗಣಗಳು ಆಸುರೀ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ  ಸೋಲನ್ನನುಭವಿಸಿ, ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಕಷ್ಟ […]

Shad-Darshana

Wednesday, January 28th, 2009 - 1 Comment

–  by Neria Harish Hebbar, MD Darshana texts are also called Veda Upangas.  There are six schools of philosophy based on the Vedas.  They are in the form of short aphorisms and a Rishi is credited with having written each philosophy.  Gautama’s Nyaya, Kanada’s Vaisheshika, Kapila’s Sankhya, Patanjali’s yoga, Jaimini’s Purva Mimamsa and Badarayana’s Vedanta-Sutra, […]

The Principal Upanishads

Saturday, January 3rd, 2009 - 1 Comment

–  by Neria Harish Hebbar, MD Though there are more than 200 Upanishads, there are 108 traditional Upanishads recognized as more significant. Of these, 10 are the principal Upanishads: Isha, Kena, Katha, Prashna, Mundaka, Mandukya, Taittiriya, Aitareya, Chandogya and Brhadaranyaka.  Shankara wrote commentaries on all these Upanishads as well as on Shvetashvatara, Kausitaki and Mahanarayana.  […]

The Eight Tulu Monasteries of Udupi

Monday, December 22nd, 2008 - 46 Comments

–  by Neria Harish Hebbar, MD The history and the organization of the eight monasteries (called Ashta-Matts) in Udupi, Karnataka established by Sri Madhvacharya are interesting. It is perhaps one of the rare Hindu religious centers where the customs and routines as practiced by its founder have not been altered significantly for over seven centuries. […]

Brahman, Atman, Karma and Gunas

Sunday, December 21st, 2008 - 3 Comments

–  by Neria Harish Hebbar, MD The breadth of Hindu religion accommodates a large variety of religious concepts. Sarvepalli Radhakrishnan called it ‘Hindu hospitality’. As a result we see varied forms of practice of Hinduism. From the surface it may even appear like different religions with no common thread or goal. Shankaracharya (788-820 C.E.) was […]

ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಿಗೆ ಪಂಚ ಸೂತ್ರಗಳು – ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು

Sunday, December 21st, 2008 - 0 Comment

ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಪೀಠಕ್ಕೆ ಹೊಸಮುಖವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಯತಿ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥರು. ‘ದೀನ ಸೇವೆ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ’ ಎಂಬ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದವರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಗಳವರು. ತತ್ವಜ್ನಾನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆಗಷ್ಟೇ ಮೀಸಲಾಗದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿತಕ್ಕೂ ಪೂರಕವಾಗಬೇಕೆಂಬ ವಿಶಾಲ ದೃಷ್ಟಿ ಅವರದು. ಪ್ರಾಣಿದಯೆ, ಕರ್ತವ್ಯ, ತೃಪ್ತಿ, ಭಗವತ್ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಸದಾಚಾರ – ಈ ಪಂಚ ಸೂತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗಗಳಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಾಯದ ಕರೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀಗಳವರ […]

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೈನಂದಿನ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

Sunday, December 7th, 2008 - 0 Comment

ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ವಿಸರ್ಜನಾ ಪೂಜಾ: ಶ್ರೀಗಳವರು ಮಧ್ವಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಅವಗಾಹನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ನಿತ್ಯ ಜಪತರ್ಪಣಗಳನ್ನು ಪೂರಯಿಸಿ ಪ್ರಾತಃಕಾಲ ಐದು ಘಂಟೆಯೊಳಗೆ ಅಂಭ್ರಣೀಸೂಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರ ಪುಷ್ಪ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಅಲಂಕಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನೂ ತೆಗೆಯುವರು. ಈಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರ ಮೂಲ ಬಿಂಬದ ದರ್ಶನ. ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವರೂಪದರ್ಶನವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅನಂತರ ಪಂಚೋಪಚಾರ ಪೂಜೆ, ತುಳಸೀ ಗಂಧಗಳಿಂದ ಅರ್ಚನೆ, ಕಡಗೋಲುಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಉಪಹಾರದ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಉಪಹಾರದ ದ್ರವ್ಯಗಳೆಂದರೆ ಅವಲಕ್ಕಿ, ಮೊಸರು, ನೆನೆಗಡಲೆ, ಶುಂಠಿ, ಬೆಲ್ಲ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ತಾಂಬೂಲ. ಉಷಃಕಾಲ ಪೂಜೆ : […]