Highslide for Wordpress Plugin

Search

News letter

  Fill out the email below to get website updates.

 
 
 

Make a donation

Nrusimha Krupavalokana Prarthana Stuti

|| ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹಕೃಪಾವಲೋಕನಪ್ರಾರ್ಥನಾಸ್ತುತಿಃ ||

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ –
ಸುಲಭೋ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ದುರ್ದರ್ಶೋ ದುಷ್ಟಚೇತಸಾಮ್ |
ಅನನ್ಯಗತಿಕಾನಾಂ ಚ ಪ್ರಭುಃ ಭಕ್ತೈಕವತ್ಸಲಃ || ೧ ||

ಶನೈಶ್ಚರಸ್ತತ್ರ ನೃಸಿಂಹದೇವಸ್ತುತಿಂ ಚಕಾರಾಮಲಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಃ |
ಪ್ರಣಮ್ಯ ಸಾಷ್ಟಾಂಗಮಶೇಷಲೋಕಕಿರೀಟನೀರಾಜಿತಪಾದಪದ್ಮಮ್ || ೨ ||

ಶನಿರುವಾಚ –
ಯತ್ಪಾದಪಂಕಜರಜಃ ಪರಮಾದರೇಣ
ಸಂಸೇವಿತಂ ಸಕಲಕಲ್ಮಷರಾಶಿನಾಶಮ್ |
ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಣಮಶೇಷನಿಜಾನುಗಾನಾಂ
ಸ ತ್ವಂ ನೃಸಿಂಹ ಮಯಿ ಧೇಹಿ ಕೃಪಾವಲೋಕಮ್ || ೩ ||

ಸರ್ವತ್ರ ಚಂಚಲತಯಾ ಸ್ಥಿತಯಾ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿವಂದ್ಯಪದಯಾ ಸ್ಥಿರಯಾ ನ್ಯಸೇವಿ |
ಪಾದಾರವಿಂದಯುಗಲಮ್ ಪರಮಾದರೇಣ
ಸ ತ್ವಂ ನೃಸಿಂಹ ಮಯಿ ಧೇಹಿ ಕೃಪಾವಲೋಕಮ್ || ೪ ||

ಯದ್ರೂಪಮಾಗಮಶಿರಃಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಮಾದ್ಯ-
ಮಾಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಾದಿಪರಿತಾಪಹರಂ ವಿಚಿಂತ್ಯಮ್ |
ಯೋಗೀಶ್ವರೈರಪಗತಾಖಿಲದೋಷಸಂಘೈಃ
ಸ ತ್ವಂ ನೃಸಿಂಹ ಮಯಿ ಧೇಹಿ ಕೃಪಾವಲೋಕಮ್ || ೫ ||

ಪ್ರಹ್ಲಾದಭಕ್ತವಚಸಾ ಹರಿರಾವಿರಾಸೀಃ
ಸ್ತಂಭೇ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಂ ಯ ಉದಾರಭಾವಃ |
ಊರ್ವೋರ್ನಿಧಾಯ ತದುರೆ ನಖರೈರ್ದದಾರ
ಸ ತ್ವಂ ನೃಸಿಂಹ ಮಯಿ ಧೇಹಿ ಕೃಪಾವಲೋಕಮ್ || ೬ ||

ಯೋ ನೈಜಭಕ್ತಮನಲಾಂಬುಧಿಭೂಧರೋಗ್ರ-
ಶೃಂಗಪ್ರಪಾತವಿಷದಂತಿಸರೀಸೃಪೇಭ್ಯಃ |
ಸರ್ವಾತ್ಮಕಃ ಪರಮಕಾರುಣಿಕೋ ರರಕ್ಷ
ಸ ತ್ವಂ ನೃಸಿಂಹ ಮಯಿ ಧೇಹಿ ಕೃಪಾವಲೋಕಮ್ || ೭ ||

ಯನ್ನಿರ್ವಿಕಾರಪರರೂಪವಿಚಿಂತನೇನ
ಯೋಗೀಶ್ವರಾ ವಿಷಯವೀತಸಮಸ್ತರಾಗಾಃ |
ವಿಶ್ರಾಂತಿಮಾಪುರವಿನಾಶವತೀಂ ಪರಾಖ್ಯಾಂ
ಸ ತ್ವಂ ನೃಸಿಂಹ ಮಯಿ ಧೇಹಿ ಕೃಪಾವಲೋಕಮ್ || ೮ ||

ಯದ್ರೂಪಮುಗ್ರಮರಿಮರ್ದನಭಾವಶಾಲಿ-
ಸಂಚಿಂತನೇನ ಸಕಲಾಹವಭೀತಿಹಾರಿ |
ಭೂತಜ್ವರಗ್ರಹಸಮುದ್ಭವಭೀತಿನಾಶಂ
ಸ ತ್ವಂ ನೃಸಿಂಹ ಮಯಿ ಧೇಹಿ ಕೃಪಾವಲೋಕಮ್ || ೯ ||

ಯಸ್ಯೋತ್ತಮಂ ಯಶ ಉಮಾಪತಿಪದ್ಮಜನ್ಮ-
ಶಕ್ರಾದಿದೈವತಸಭಾಸು ಸಮಸ್ತಗೀತಮ್ |

ಶ್ರುತ್ಯೈವ ಸರ್ವಶಮಲಪ್ರಶಮೈಕದಕ್ಷಂ
ಸ ತ್ವಂ ನೃಸಿಂಹ ಮಯಿ ಧೇಹಿ ಕೃಪಾವಲೋಕಮ್ || ೧೦ ||

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ –
ಏವಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಸ್ತುತಿಂ ದೇವಃ ಶನಿನಾ ಕಲ್ಪಿತಾಂ ಹರಿಃ |
ಉವಾಚ ಬ್ರಹ್ಮವೃಂದಸ್ಥಂ ಶನಿಂ ಸದ್ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ || ೧೧ ||

ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಉವಾಚ –
ಪ್ರಸನ್ನೋಹಂ ಶನೇ ತುಭ್ಯಂ ವರಂ ವರಯ ಶೋಭನಮ್ |
ಯಂ ವಾಂಛಸಿ ತಮೇವ ತ್ವಂ ಸರ್ವಲೋಕಹಿತಾವಹಮ್ || ೧೨ ||

ಶ್ರೀ ಶನೈಶ್ಚರ ಉವಾಚ –
ನೃಸಿಂಹ ತ್ವಂ ಮಯಿ ಕೃಪಾಂ ಕುರು ದೇವ ದಯಾನಿಧೇ |
ಮದ್ವಾಸರಸ್ತವಪ್ರೀತಿಕರಃ ಸ್ಯಾದ್ದೇವತಾಪತೇ || ೧೩ ||
ಮತ್ಕೃತಂ ತ್ವತ್ಸ್ತವಂ ಯೇ ವೈ ಶೃಣ್ವಂತಿ ಚ ಪಠಂತಿ ಚ |
ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಪೂರಯೇಥಾಸ್ತೇಷಾಂ ತ್ವಂ ಲೋಕಭಾವನ ||೧೪ ||

ಶ್ರಿ ನೃಸಿಂಹ ಉವಾಚ –
ತಥೈವಾಸ್ತು ಶನೇsಹಂ ವೈ ರಕ್ಷೋಭುವನಮಾಸ್ಥಿತಃ |
ಭಕ್ತಕಾಮಾನ್ ಪೂರಯಿಷ್ಯೇ ತ್ವಂ ಮಮೈಕಂ ವಚಃ ಶೃಣುಃ || ೧೫ ||

ತ್ವತ್ಕೃತಂ ಮತ್ಪರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಪಠೇಚ್ಚ ಶೃಣೋತಿ ಯಃ |
ದ್ವಾದಶಾಷ್ಟಾಮಜನ್ಮಸ್ಥಂ ತದ್ಭಯಂ ಮಾಸ್ತು ತಸ್ಯ ವೈ || ೧೬ ||

ಶನಿರ್ನರಹರಿಂ ದೇವಂ ತಥೇತಿ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ ಹ |
ತತಃ ಪರಮಸಂತುಷ್ಟಾ: ಜಯೇತಿ ಮುನಯೋsವದನ್ || ೧೭ ||

ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಉವಾಚ –
ಇತ್ಥಂ ಶನೈಶ್ಚರಸ್ಯಾಥ ನೃಸಿಂಹದೇವಸಂವಾದಮೇತತ್ ಸ್ತವನಂ ಚ
ಮಾನವಃ |
ಶ್ರುಣೋತಿ ಯಃ ಶ್ರಾವಯತೇ ಚ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸರ್ವಾನ್ಯಭೀಷ್ಟಾನಿ. ಚ
ವಿಂದತೇ ಧ್ರುವಮ್ || ೧೮ ||

|| ಇತಿ ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರಪುರಾಣೇ ರಕ್ಷೋಭುವನಪ್ರಸ್ತಾವೇ
ಶನೈಶ್ಚರಕೃತಾ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹಕೃಪಾವಲೋಕನಪ್ರಾರ್ಥನಾಸ್ತುತಿಃ ||

*****

4 Responses to Nrusimha Krupavalokana Prarthana Stuti

 1. Raghunathan.R

  Respected sir

  can i get the above sloka sri Nrusimha Krupavalokana Prarthana Stuti, in tamil or in english pdf, it would be of great help to me as i feel that i am a great devotee of lord sri narasimha, this is an humble request as i am from tamil nadu, could be please help in this sir, i shall be indebted.

  with humble pranamams
  r. raghunathan

 2. Raghunathan.R

  Respected sir,

  can you kindly send the above stotra in tamil pdf or in english pdf, as i do not know kannada, could you please sir.

 3. Balachandra Achar

  SrI nRusiMhakRupAvalOkanaprArthanAstutiH ||

  SrI kRuShNa uvAca –
  sulaBO BaktiyuktAnAM durdarSO duShTacEtasAm |
  ananyagatikAnAM ca praBuH BaktaikavatsalaH || 1 ||

  SanaiScarastatra nRusiMhadEvastutiM cakArAmalacittavRuttiH |
  praNamya sAShTAMgamaSEShalOkakirITanIrAjitapAdapadmam || 2 ||

  SaniruvAca –
  yatpAdapaMkajarajaH paramAdarENa
  saMsEvitaM sakalakalmaSharASinASam |
  kalyANakAraNamaSEShanijAnugAnAM
  sa tvaM nRusiMha mayi dhEhi kRupAvalOkam || 3 ||

  sarvatra caMcalatayA sthitayA ca lakShmyA
  brahmAdivaMdyapadayA sthirayA nyasEvi |
  pAdAraviMdayugalam paramAdarENa
  sa tvaM nRusiMha mayi dhEhi kRupAvalOkam || 4 ||

  yadrUpamAgamaSiraHpratipAdyamAdya-
  mAdhyAtmikAdiparitApaharaM viciMtyam |
  yOgISvarairapagatAKiladOShasaMGaiH
  sa tvaM nRusiMha mayi dhEhi kRupAvalOkam || 5 ||

  prahlAdaBaktavacasA harirAvirAsIH
  staMBE hiraNyakaSipuM ya udAraBAvaH |
  UrvOrnidhAya tadure naKarairdadAra
  sa tvaM nRusiMha mayi dhEhi kRupAvalOkam || 6 ||

  yO naijaBaktamanalAMbudhiBUdharOgra-
  SRuMgaprapAtaviShadaMtisarIsRupEByaH |
  sarvAtmakaH paramakAruNikO rarakSha
  sa tvaM nRusiMha mayi dhEhi kRupAvalOkam || 7 ||

  yannirvikArapararUpaviciMtanEna
  yOgISvarA viShayavItasamastarAgAH |
  viSrAMtimApuravinASavatIM parAKyAM
  sa tvaM nRusiMha mayi dhEhi kRupAvalOkam || 8 ||

  yadrUpamugramarimardanaBAvaSAli-
  saMciMtanEna sakalAhavaBItihAri |
  BUtajvaragrahasamudBavaBItinASaM
  sa tvaM nRusiMha mayi dhEhi kRupAvalOkam || 9 ||

  yasyOttamaM yaSa umApatipadmajanma-
  SakrAdidaivatasaBAsu samastagItam |

  Srutyaiva sarvaSamalapraSamaikadakShaM
  sa tvaM nRusiMha mayi dhEhi kRupAvalOkam || 10 ||

  SrI kRuShNa uvAca –
  EvaM SrutvA stutiM dEvaH SaninA kalpitAM hariH |
  uvAca brahmavRuMdasthaM SaniM sadBaktavatsalaH || 11 ||

  SrI nRusiMha uvAca –
  prasannOhaM SanE tuByaM varaM varaya SOBanam |
  yaM vAMCasi tamEva tvaM sarvalOkahitAvaham || 12 ||

  SrI SanaiScara uvAca –
  nRusiMha tvaM mayi kRupAM kuru dEva dayAnidhE |
  madvAsarastavaprItikaraH syAddEvatApatE || 13 ||
  matkRutaM tvatstavaM yE vai SRuNvaMti ca paThaMti ca |
  sarvAn kAmAn pUrayEthAstEShAM tvaM lOkaBAvana ||14 ||

  Sri nRusiMha uvAca –
  tathaivAstu SanEshaM vai rakShOBuvanamAsthitaH |
  BaktakAmAn pUrayiShyE tvaM mamaikaM vacaH SRuNuH || 15 ||

  tvatkRutaM matparaM stOtraM yaH paThEcca SRuNOti yaH |
  dvAdaSAShTAmajanmasthaM tadBayaM mAstu tasya vai || 16 ||

  SanirnarahariM dEvaM tathEti pratyuvAca ha |
  tataH paramasaMtuShTA: jayEti munayOsvadan || 17 ||

  SrI nRusiMha uvAca –
  itthaM SanaiScarasyAtha nRusiMhadEvasaMvAdamEtat stavanaM ca
  mAnavaH |
  SruNOti yaH SrAvayatE ca BaktyA sarvAnyaBIShTAni. ca
  viMdatE dhruvam || 18 ||

  || iti BaviShyOttarapurANE rakShOBuvanaprastAvE
  SanaiScarakRutA SrI nRusiMhakRupAvalOkanaprArthanAstutiH ||

 4. Balachandra Achar

  @Raghunathan ji. I have posted the stotra in English. Pls note, pronunciation will be difficult using English script. Further, Tamil is not suitable since it does not have enough letters (eg, ka, kha, ga, gha represented by same letter, ca, cha, ja, jha same letter, etc.) Devanagari (sanskrit) is the best, followed by kannada.

Leave a Reply

Subscribe without commenting