Highslide for Wordpress Plugin

Search

News letter

    Fill out the email below to get website updates.

 
 
 

Make a donation

Shri Nrusimha Stuti

shrI naaraayaNapaMDitaachaarya virachitaa shrI nRusiMhastuti:
(udaya ravi sahasradyOtitam rUkShavIkShaM
pralayajaladhinaadam kalpakRudvahnivaktraM |
surapatiripuvakShashchEdaraktOkShitaaMgaM
praNatabhayaharam taM nArasiMhaM natOsmi)

1. pralayaravikarAlAkArarukchakravAlaM
viralayadururOchIrOchitAshAMtarAla |
pratibhayatamakOpAtyutkaTOchchATTahAsin
daha daha narasiMhAsahyavIryAhitaM mE ||

2. sarasarabhasapAdApAtabhArAbhirAva-
prachakitachalasaptadvaMdvalOkastutastvaM |
ripurudhiraniShEkENEva shONAMghrishAlin
daha daha narasiMhAsahyavIryAhitaM mE ||

3. tava ghanaghanaghOShO GOramAGrAya jaMGA-
parighamalaghumUruvyAjatEjOgiriM cha |
GanavighaTitamAgAddaityajaMghAlasaMGO
daha daha narasiMhAsahyavIryAhitaM mE ||

4. kaTakikaTakarAjaddhATakagryasthalAbhA
prakaTapaTitaTit tE satkaTisthAtipaTvI |
kaTukakaTukaduShTATOpadRuShTipramuShTau
daha daha narasiMhAsahyavIryAhitaM mE ||

5. prakharanakharavajrOtKAtarUkShArivakSha:
shikharishikhararaktairAktasaMdOhadEha |
suvalibhashubhakukShE bhadragaMbhIranAbhE
daha daha narasiMhAsahyavIryAhitaM mE ||

6. sphurayati tava sAkShAtsaiva nakShatramAlA
kShapitaditijavakShOvyAptanakShatramArgaM |
aridaradharajAnvAsaktahastadvayAhO
daha daha narasiMhAsahyavIryAhitaM mE ||

7. kaTuvikaTasaTauGOdhGaTTanAdBraShTabhUyO-
ghanapaTalavishAlAkAshalabdhAvakAsham |
karapariGavimardaprOdyamaM dhyAyatastE
daha daha narasiMhAsahyavIryAhitaM mE ||

8. haThaluThadalaghiShThOtkaMTadaShTOShThavidyu-
tsaTashaThakaThinOra: pIThabhitsuShTu niShTAM |
paThati nu tava kaMThAdhiShTaGOrAMtramAla
daha daha narasiMhAsahyavIryAhitaM mE ||

9. hRutabahumihirAbhAsahyasaMhAraraMhO-
hutavahabahuhEtidrEpikAnaMtahEti |
ahitavihitamOhaM saMvahansaihamAsyaM
daha daha narasiMhAsahyavIryAhitaM mE ||

10. gurugurugirirAjatkaMdarAMtargatE vA
dinamaNimaNishRuMgEvAMtavahnipradIpte |
dadhadatikaTudaMShTrE bhIShaNOjjihvavaktrE
daha daha narasiMhAsahyavIryAhitaM mE ||

11. adharitavibudhAbdhidhyAnadhairyaM vidIdhya-
dvividhavibudadhIshraddhA pitEMdrArinAsham |
vidadhadatikaTAhOdGaTTanEddhATTahAsam
daha daha narasiMhAsahyavIryAhitaM mE ||

12. tribhuvanatRuNamAtratrANatRuShNaMtu nEtra-
trayamatilaGitArchirviShTapAviShTapAdam |
navatararavitAmraM dhArayan rUkShavIkShaM
daha daha narasiMhAsahyavIryAhitaM mE ||

13. bhramadabhibhavabhUbhRudbhUribhUbhArasadbhi-
dbhidabhavanavidhabhRUvibhramAdabhrashubhra |
RubhubhavabhayabhEttArbhAsi bhO bhO vibhAbhi:
daha daha narasiMhAsahyavIryAhitaM mE ||

14. shravaNakhachitachaMchatkuMDalOchchaMDagaMDa
bhrukuTitakaTulalaaTa shrEShThanaasaaruNOShTha |
varadasurada rAjatkEsarOtsAritArE
daha daha narasiMhAsahyavIryAhitaM mE ||

15. pravikachavacha rAjadratnakOTIrashAlin
galagatagaladusrOdAraratnAMgadADya |
kanakakaTakakAMchIshiMjinImudrikaavan
daha daha narasiMhAsahyavIryAhitaM mE ||

16. aridaramasiKETau baaNachApE gadAM sa-
nmusalamapi karAbhyaamaMkushaM pAshavaryam |
karayugaladhRutaaMtrasragvibhinnaarivakShO
daha daha narasiMhAsahyavIryAhitaM mE ||

17. chaTa chaTa chaTa dUraM mOhaya bhrAmayArIn
kaDi kaDi kaDi kAyaM jvAraya sPOTayasva |
jahi jahi jahi vEgaM shAtravaMsAnubaMdhaM
daha daha narasiMhAsahyavIryAhitaM mE ||

18. vidhibhavavibudhEshabhrAmakAgni sPuliMga-
prasavivikaTadaMShTrOjjihvavaktra trinEtra |
kala kala kala kAmaM pAhi mAM tE subhaktaM
daha daha narasiMhAsahyavIryAhitaM mE ||

19. kuru kuru karuNAM tAM sAMkurAm daityapOtE
disha disha vishadAM mE shAshvatIm dEvadRuShTiM
jaya jaya jaya mUrtEnArta jEtavyapakShaM
daha daha narasiMhAsahyavIryAhitaM mE ||

20. stutiriyamahitaGnIsEvitA nArasiMhI
tanuriva parishAMtA mAlini sAbhitOlam |
tadakhilagurumAgrya shrIdarUpa lasadbhi:
suniyamanayakRutyai: sadguNairnityayuktaa ||

21. likuchatilakasunu: saddhitArthAnusArI
naraharinutimEtAM shatrusaMhArahEtum|
AkRutasakalapApadhvaMsinIM ya: paThEt tAM
vrajata nRuharirlOkaM kaamalObhaadyasakta:||

||iti shrImatkavikulatilaka trivikramapaMDitaachaarya suta shrImannaaraayaNapaMDitaachaarya virachita shrI nRusiMhastuti: |

Leave a Reply

Subscribe without commenting