Highslide for Wordpress Plugin

Search

News letter

    Fill out the email below to get website updates.

 
 
 

Make a donation

Shri Vishnu Shodashanamastotram

ಸದಾ ಸಂಚಿಂತಯೇದ್ವಿಷ್ಣುಂ ಭೋಜನೇ ಚ ಜನಾರ್ದನಮ್ |
ಶಯನೇ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಚ ಸ್ತ್ರೀಸಂಗೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮಮ್ || ೧ ||

ನಾರಾಯಣಂ ಚ ಪ್ರಾಣಾಂತೇ ಶ್ರೀಧರಂ ಪ್ರಿಯಸಂಗಮೇ |
ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಚಕ್ರಪಾಣಿಂ ಚ ಪ್ರವೇಶೇ ತು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಮ್ || ೨ ||

ಆಯಾಸೇ ವಾಮನಂ ಚೈವ ಸರ್ವಸೌಖ್ಯೇ ಚ ಮಾಧವಮ್ |
ನಾರಸಿಂಹಂ ಮಹಾರಣ್ಯೇ ಶ್ರೀರಾಮಂ ಸರ್ವಕರ್ಮಣಿ || ೩ ||

ದುಃಸ್ವಪ್ನೇ ಸ್ಮರ ಗೋವಿಂದಂ ಭಯ ಚ ಮಧುಸೂದನಮ್ |
ಜಲಮಧ್ಯೇ ತು ವಾರಾಹಂ ಪಾವಕೇ ಜಲಶಾಯಿನಮ್ || ೪ ||

ಏವಂ ಷೋಡಶನಾಮಾನಿ ಸರ್ವದಾ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ |
ಚಾಂದ್ರಾಯಣಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಕನ್ಯಾದಾನಶತಸ್ಯ ಚ |

ಅಶ್ವಮೇಧಸಹಸ್ರಾಣಾಂ ಫಲಮಾಪ್ನೋತಿ ಮಾನವಃ || ೫ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ವಾಯುಪುರಾಣೇ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣೋಃಷೋಡಶನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

Leave a Reply

Subscribe without commenting