Highslide for Wordpress Plugin

Search

News letter

  Fill out the email below to get website updates.

 
 
 

Make a donation

Vayu Stuti (Hari Vayu Stuti)

|| vAyustutiH ||

|| dhyAnam ||

Om udyadraviprakarasanniBamachyutAMkE svAsInamasya
nutinityavachaHpravRuttim |
dhyAyEdgadABayakaraM sukRutAMjaliM taM prANaM
yathEShTatanumunnatakarmaSaktim ||

|| SrI narasiMhanaKastutiH ||

pAMtvasmAn puruhUtavairibalavanmAtaMgamAdyad GaTAkuMBOcchAdrivipATanAdhikapaTupratyEkavajrAyitAH |
SrImatkaMThIravAsyapratatasunaKarA dAritArAtidUrapradhvastadhvAMtaSAMtapravitatamanasA
BAvitA BUriBAgaiH || 1 ||

lakShmIkAMta samaMtatO&pi kalayan naivESitustE samaM
paSyAmyuttamavastu dUrataratO&pAstaM rasO yO&ShTamaH |
yadrOShOtkaradakShanEtrakuTilaprAMtOtthitAgnisphurat-
KadyOtOpamaviShphuliMgaBasitA brahmESaSakrOtkarAH || 2 ||

|| iti SrImadAnaMdatIrthaBagavatpAdakRutA SrInarasiMhanaKastutiH saMpUrNA ||

Om || SrImadviShNvaMGriniShThAtiguNagurutamaSrImadAnaMdatIrtha –
trailOkyAchAryapAdOjjvalajalajalasat^pAMsavO&smAn punaMtu |
vAchAM yatra praNEtrI triBuvanamahitA SAradA SAradEMdujyOtsnABadrasmitaSrIdhavalitakakuBA
prEmaBAraM baBAra || 1 ||

utkaMThAkuMThakOlAhalajavaviditAjasrasEvAnuvRuddhaprAj~
jAtmaj~jAnadhUtAMdhatamasasumanOmouliratnAvalInAm |
BaktyudrEkAvagADapraGaTanasadhaTAtkArasaMGRuShyamANaprAMtaprAMgryAMGripITh OtthitakanakarajaHpiMjarA
raMjitASAH || 2 ||

janmAdhivyAdhyupAdhipratihativirahaprApakANAM guNAnAmagryANAmarpakANAM
chiramuditachidAnaMdasaMdOhadAnAm |
EtEShAmESha dOShapramuShitamanasAM dvEShiNAM dUShakANAM
daityAnAmArtimaMdhE tamasi vidadhatAM saMstavE nAsmi SaktaH || 3 ||

asyAviShkartukAmaM kalimalakaluShE&smin janE j~jAnamArgaM
vaMdyaM chaMdrEMdrarudradyumaNiphaNivayOnAyakAdyairihAdya |
madhvAKyaM maMtrasiddhaM kimuta kRutavatO mArutasyAvatAraM
pAtAraM pAramEShThyaM padamapavipadaH prApturApannapuMsAm || 4 ||

udyadvidyutprachaMDAM nijaruchinikaravyAptalOkAvakASO
biBradBImO BujE yO&ByuditadinakarABAMgadADhyaprakAMDE |
vIryOddhAryAM gadAgryAmayamiha sumatiM vAyudEvO vidadhyAdadhyAtmaj~
jAnanEtA yativaramahitO BUmiBUShAmaNirmE || 5 ||

saMsArOttApanityOpaSamadasadayasnEhahAsAMbupUraprOdyadvidyAnavadyadyutima NikiraNaSrENisaMpUritASaH|
SrIvatsAMkAdhivAsOchitatarasaralaSrImadAnaMdatIrthakShIrAMBOdhirviBiMdyAdBavadanaBimataM
BUri mE BUtihEtuH || 6 ||

mUrdhanyEShO&MjalirmE dRuDhataramiha tE badhyatE baMdhapASacChEtrE
dAtrE suKAnAM Bajati Buvi BaviShyadvidhAtrE dyuBartrE |
atyaMtaM saMtataM tvaM pradiSa padayugE haMta saMtApaBAjAmasmAkaM
BaktimEkAM Bagavata uta tE mAdhavasyAtha vAyOH || 7 ||

sABrOShNABISuSuBrapraBamaBaya naBO BUri BUBRudviBUti-
BrAjiShNurbhUR^^Ru^^BUNAM Bavanamapi viBO&BEdi baBrE baBUvE |
yEna BrUviBramastE Bramayatu suBRuSaM barBRuvaddurBRutASAn
BrAMtirBEdAvaBAsastviti BayamaBiBUrBOkShyatO mAyiBikShUn || 8 ||

yE&muM BAvaM BajaMtE suramuKasujanArAdhitaM tE tRutIyaM
BAsaMtE BAsuraistE sahacharachalitaiSchAmaraiSchAruvEShAH |
vaikuMThE kaMThalagnasthiraSuchivilasatkAMtitAruNyalIlAlAvaNyApUrNakAMtAkuchaBarasulaBASlE- ShasammOdasAMdrAH || 9 ||

AnaMdAnmaMdamaMdA dadati hi marutaH kuMdamaMdAranaMdyAvartyAmOdAn
dadhAnA mRudapadamuditOdgItakaiH suMdarINAm |
vRuMdairAvaMdyamuktEMdvahimagumadanAhIMdradEvEMdrasEvyE
maukuMdE maMdarE&sminnaviratamudayanmOdinAM dEvadEva || 10 ||

uttaptAtyutkaTatviT^prakaTakaTakaTadhvAnasaMGaTTanOdyadvidyudvy- UDhasphuliMgaprakaravikiraNOtkvAthitE bAdhitAMgAn |
udgADhaM pAtyamAnA tamasi tata itaH kiMkaraiH paMkilE tE
paMktirgrAvNAM garimNA glapayati hi BavaddvEShiNO vidvadAdya || 11 ||

asminnasmadgurUNAM haricharaNachiradhyAnasanmaMgalAnAM
yuShmAkaM pArSvabhUmiM dhRutaraNaraNikasvargisEvyAM prapannaH |
yastUdAstE sa AstE&dhiBavamasulaBaklESaniRmOkamastaprAyAnaMdaM
kathaMchinna vasati satataM paMchakaShTE&tikaShTE || 12 ||

kShut^kShAmAn rUkSharakShOradaKaranaKarakShuNNavikShOBitAkShAnAmagnAnaMdhakUpE
kShuramuKamuKaraiH pakShiBirvikShatAMgAn |
pUyAsRu~gmUtraviShThAkRumikulakalilE tat^kShaNakShiptaSaktyAdyastravrAtARditAMstvaddviSha
upajihatE vajrakalpA jalUkAH || 13 ||

mAtarmE mAtariSvan pitaratulagurO BrAtariShTAptabaMdhO
svAmin sarvAMtarAtmannajara jarayitarjanmamRutyAmayAnAm |
gOviMdE dEhi BaktiM Bavati cha BagavannUrjitAM nirnimittAM
nirvyAjAM niSchalAM sadguNagaNabRuhatIM SASvatImASu dEva || 14 ||

viShNOratyuttamatvAdaKilaguNagaNaistatra BaktiM gariShThAmASliShTE
SrIdharAByAmamumatha parivArAtmanA sEvakEShu |
yaH saMdhattE viriMchaSvasanavihagapAnaMtarudrEMdrapUrvEShvAdhyAyaMstAratamyaM
sphuTamavati sadA vAyurasmadgurustam || 15 ||

tattvaj~jAn muktiBAjaH suKayasi hi gurO yOgyatAtAratamyAdAdhatsE
miSrabuddhIMstridivanirayaBUgOcharAnnityabaddhAn |
tAmisrAMdhAdikAKyE tamasi subahulaM duHKayasyanyathAj~jAn
viShNOrAj~jABiritthaM SrutiSatamitihAsAdi chA&karNayAmaH || 16 ||

vaMdE&haM taM hanUmAniti mahitamahApauruShO bAhuSAlI
KyAtastE&gryO&vatAraH sahita iha bahubrahmacharyAdidharmaiH |
sasnEhAnAM sahasvAnaharaharahitaM nirdahan dEhaBAjAmaMhOmOhApahO
yaH spRuhayati mahatIM BaktimadyApi rAmE || 17 ||

prAk paMchASatsahasrairvyavahitamamitaM yOjanaiH parvataM tvaM
yAvatsaMjIvanAdyouShadhanidhimadhikaprANa laMkAmanaiShIH |
adrAkShIdutpataMtaM tata uta girimutpATayaMtaM gRuhItvA
yAMtaM KE rAGavAMGrou praNatamapi tadaikakShaNE tvAM hi lOkaH || 18 ||

kShiptaH paSchAtsalIlaM SatamatulamatE yOjanAnAM sa ucchastAvadvistAravAMSchApyupalalava
iva vyagrabuddhyA tvayA&taH |
svasvasthAnasthitAtisthiraSakalaSilAjAlasaMSlEShanaShTacChEdAMkaH
prAgivABUt kapivaravapuShastE namaH kauSalAya || 19 ||

dRuShTvA duShTAdhipOraH sphuTitakanakasadvarma GRuShTAsthikUTaM
niShpiShTaM hATakAdriprakaTataTataTAkAtiSaMkO janO&BUt |
yEnAjau rAvaNAripriyanaTanapaTurmuShTiriShTaM pradEShTuM
kiM nEShTE mE sa tE&ShTApadakaTakataTitkOTiBAmRuShTakAShThaH || 20 ||

dEvyAdESapraNItidruhiNaharavarAvadhyarakShOviGAtAdyAsEvOdyaddayArdraH
sahaBujamakarOdrAmanAmA mukuMdaH |
duShprApE pAramEShThyE karatalamatulaM mUrdhni vinyasya dhanyaM
tanvan BUyaH praBUtapraNayavikasitAbjEkShaNastvEkShamANaH || 21 ||

jaGnE niGnEna viGnO bahulabalabakadhvaMsanAdyEna SOchadviprAnukrOSapASairasuvidhRutisuKasyaikachakrAjanAnAm|
tasmai tE dEva kurmaH kurukulapatayE karmaNA cha praNAmAn
kirmIraM durmatInAM prathamamatha cha yO narmaNA nirmamAtha || 22 ||

nirmRudnannatyayatnaM vijaravara jarAsaMdhakAyAsthisaMdhInyuddhE
tvaM svadhvarE vA paSumiva damayan viShNupakShadviDISam |
yAvat pratyakShaBUtaM niKilamaKaBujaM tarpayAmAsithAsou
tAvatyA&&yOji tRuptyA kimu vada Bagavan rAjasUyASvamEdhE || 23 ||

kShvElAkShINATTahAsaM tava raNamarihannudgadOddAmabAhOrbahvakShouhiNyanIkakShapaNasunipuNaM
yasya sarvOttamasya |
SuSrUShArthaM chakartha svayamayamatha saMvaktumAnaMdatIrtha-
SrImannAman samarthastvamapi hi yuvayOH pAdapadmaM prapadyE || 24 ||

druhyaMtIM hRuddruhaM mAM drutamanilabalAddrAvayaMtImavidyAnidrAM
vidrAvya sadyO rachanapaTumathA&pAdya vidyAsamudra |
vAgdEvI sA suvidyAdraviNada viditA droupadI rudrapatnyAdyudriktA
drAgaBadrAdrahayatu dayitA pUrvaBImA&j~jayA tE || 25 ||

yAByAM SuSrUShurAsIH kurukulajananE kShatraviprOditAByAM
brahmaByAM bRuMhitAByAM chitisuKavapuShA kRuShNanAmAspadAByAm |
nirBEdAByAM viSEShAddvivachanaviShayAByAmuBAByAmamUByAM
tuByaM cha kShEmadEByaH sarasijavilasallOchanEByO namO&stu || 26 ||

gacchan sougaMdhikArthaM pathi sa hanumataH pucChamacChasya BImaH
prOddhartuM nASakatsa tvamumuruvapuShA BIShayAmAsa chEti |
pUrNaj~jAnoujasOstE gurutama vapuShOH SrImadAnaMdatIrtha
krIDAmAtraM tadEtat pramadada sudhiyAM mOhaka dvEShaBAjAm || 27 ||

bahvIH kOTIraTIkaH kuTilakaTumatInutkaTATOpakOpAn
drAk cha tvaM satvaratvAcCharaNada gadayA pOthayAmAsithArIn |
unmathyAtathyamithyAtvavachanavachanAnutpathasthAMstathA&nyAnprAyacChaH
svapriyAyai priyatamakusumaM prANa tasmai namastE || 28 ||

dEhAdutkrAmitAnAmadhipatirasatAmakramAdvakrabuddhiH
kruddhaH krOdhaikavaSyaH kRumiriva maNimAn duShkRutI niShkriyArtham |
chakrE BUchakramEtya krakachamiva satAM chEtasaH kaShTaSAstraM
dustarkaM chakrapANERguNagaNavirahaM jIvatAM cAdhikRutya || 29 ||

tadduShprEkShAnusArAtkatipayakunarairAdRutO&nyairvisRuShTO
brahmA&haM nirguNO&haM vitathamidamiti hyESha pAShaMDavAdaH |
tadyuktyABAsajAlaprasaraviShatarUddAhadakShapramANajvAlAmAlAdharO&
gniH pavana vijayatE tE&vatArastRutIyaH || 30 ||

AkrOSaMtO niRASA BayaBaravivaSasvASayASChinnadarpA
vASaMtO dESanASastviti bata kudhiyAM nASamASA daSA&Su |
dhAvaMtO&SlIlaSIlA vitathaSapathaSApASivAH SAMtaSouryAstvadvyAKyAsiMhanAdE
sapadi dadRuSirE mAyigOmAyavastE || 31 ||

triShvapyEvAvatArEShvariBirapaGRuNaM hiMsitO nirvikAraH
sarvaj~jaH sarvaSaktiH sakalaguNagaNApUrNarUpapragalBaH |
svacChaH svacChaMdamRutyuH suKayasi sujanaM dEva kiM chitramatra
trAtA yasya tridhAmA jagaduta vaSagaM kiMkarAH SaMkarAdyAH || 32 ||

udyanmaMdasmitaSrImRudumadhumadhurAlApapIyUShadhArAp- UrAsEkOpaSAMtAsuKasujanamanOlOchanApIyamAnam|
saMdrakShyE suMdaraM saMduhadiha mahadAnaMdamAnaMdatIrtha
SrImadvaktrEMdubiMbaM duritanududitaM nityadAhaM kadA nu || 33 ||

prAchInAchIrNapuNyOcchayachaturatarAchArataSchAruchittAnatyucchAM
rOchayaMtIM SrutichitavachanAM SrAvakAMScOdyachuMchUn |
vyAKyAmutKAtaduHKAM chiramuchitamahAchArya chiMtAratAMstE
chitrAM sacChAstrakartaScharaNaparicharAMCrAvayAsmAMScha kiMchit || 34 ||

pIThE ratnOpaklRUptE ruchiraruchimaNijyOtiShA sanniShaNNaM
brahmANaM BAvinaM tvAM jvalati nijapadE vaidikAdyA hi vidyAH |
sEvaMtE mUrtimatyaH sucharita charitaM BAti gaMdharvagItaM
pratyEkaM dEvasaMsatsvapi tava BagavannartitadyOvadhUShu || 35 ||

sAnukrOSairajasraM janimRutinirayAdyUrmimAlAvilE&smin
saMsArAbdhau nimagnAMCharaNamaSaraNAnicChatO vIkShya jaMtUn |
yuShmABiH prArthitaH sa~jjalanidhiSayanaH satyavatyAM maharShErvyaktaSchinmAtramUrtirna
Kalu BagavataH prAkRutO jAtu dEhaH || 36 ||

astavyastaM samastaSrutigatamadhamai ratnapUgaM yathAMdhairarthaM
lOkOpakRutyai guNagaNanilayaH sUtrayAmAsa kRutsnam |
yO&sou vyAsABidhAnastamahamaharaharBaktitastatprasAdAtsadyO
vidyOpalabdhyai gurutamamaguruM dEvadEvaM namAmi || 37 ||

Aj~jAmanyairadhAryAM Sirasi parisaradraSmikOTIrakOTou
kRuShNasyAkliShTakarmA dadhadanusaraNAdarthitO dEvasaMGaiH |
BUmAvAgatya BUmannasukaramakarOrbrahmasUtrasya BAShyaM
durBAShyaM vyasya dasyOrmaNimata uditaM vEdasadyuktiBistvam || 38 ||

BUtvA kShEtrE viSuddhE dvijagaNanilayE rUpyapIThABidhAnE
tatrApi brahmajAtistriBuvanaviSadE madhyagEhAKyagEhE |
pArivrAjyAdhirAjaH punarapi badarIM prApya kRuShNaM cha natvA
kRutvA BAShyANi samyag vyatanuta cha BavAn BAratArthaprakASam || 39 ||

vaMdE taM tvA supUrNapramatimanudinAsEvitaM dEvavRuMdairvaMdE
vaMdArumISE Sriya uta niyataM SrImadAnaMdatIrtham |
vaMdE maMdAkinIsatsaridamalajalAsEkasAdhikyasaMgaM
vaMdE&haM dEva BaktyA BavaBayadahanaM sajjanAnmOdayaMtam || 40 ||

subrahmaNyAKyasUrEH suta iti suBRuSaM kESavAnaMdatIrtha-
SrImatpAdAbjaBaktaH stutimakRuta harErvAyudEvasya chAsya |
tatpAdArchAdarENa grathitapadalasanmAlayA tvEtayA yE
saMrAdhyAmU namaMti pratatamatiguNA muktimEtE vrajaMti || 41 ||

|| iti kavikulatilakaSrImattrivikramapaMDitAchAryakRutA vAyustutiH saMpUrNA ||

|| SrI narasiMhanaKastutiH ||

pAMtvasmAn puruhUtavairibalavanmAtaMgamAdyad GaTAkuMBOcchAdrivipATanAdhikapaTupratyEkavajrAyitAH|
SrImatkaMThIravAsyapratatasunaKarA dAritArAtidUrapradhvastadhvAMtaSAMtapravitatamanasA
BAvitA BUriBAgaiH || 1 ||

lakShmIkAMta samaMtatO&pi kalayan naivESitustE samaM
paSyAmyuttamavastu dUrataratO&pAstaM rasO yO&ShTamaH |
yadrOShOtkaradakShanEtrakuTilaprAMtOtthitAgnisphurat-
KadyOtOpamaviShphuliMgaBasitA brahmESaSakrOtkarAH || 2 ||

|| iti SrImadAnaMdatIrthaBagavatpAdakRutA SrInarasiMhanaKastutiH saMpUrNA ||

– By Sri Trivikrama Panditacharya

Download – English | Sanskrit

13 Responses to Vayu Stuti (Hari Vayu Stuti)

 1. Dr. S. Harikrishnan

  Sir,

  A very nice effort. Downloading ‘Baraha’ and copy paste this will give the exact Sanskrit,Kannada, or Telugu version of Harivaayustuti. It would have been more useful if you include this point in all the transliterated shlOkA s.
  Thank you . Hari

 2. Manuri Rama Rao

  Sri Hari Vayusthuti in eglish script found on wesite reached me heart-felt happiness. Truly, this work will help the chanting dovotees belonging to all languages to follow and fulfill to do ‘paraayana’ to the full length.

 3. Nagaraj

  i am looking for audio file for Vayu stuti..pls provide me the link .

  Regards,
  Ngaraj

 4. Balabheema Nadapurohit

  Please find the audio of Sri Hari Vayu stuthi at

  http://dc185.4shared.com/download/wJX86f4B/01_Hari_Vayu_Stuti.mp3?tsid=20101

 5. Hrishikesh

  Namaskara,

  By the grace of Sri Hari Vayu, I’ve attempted the following website.

  http://harivayustuti.wordpress.com

  Please visit it.

  Thanks & Regards,
  Hrishikesh

 6. Gururaj

  Hari Vayu sthuthi requires the traditional teaching from a Guru. Is it so?

 7. Balachandra

  There will be difference of opinions. As per me :-
  In the olden days, mouth-to-mouth teaching was the only method of learning. It is correct in a sense that the Guru can rectify any mistakes that the shishya would do, like wrong pronunciation, etc. Now we have various means of learning, like CDs, DVDs, etc.
  If a devoted person feels that mouth-to-mouth (guru mukhena) learning is impossible due to some reason, then he can very well learn from audio/video recordings. Audio files of Sri Hari Vayu stuti are available in the internet, sung by Sri Vidyabhushana and Sri Dr. Sureshacharya (Principal of Samskrit college Udupi)

 8. P. SHANABHOGH

  SEnd kannada vaayu stuthi

 9. MURALI KRISHNA

  kindly put in sharing the vayu purana

 10. Raja Rao

  Pls Send me The Kannda Vayusththi …..

 11. M. Krishnamoorthy

  Can you please send tamil PDF format Hari Vayu Stuti. Rgds,

 12. dilip joshi

  please send me kannada vayu stuthi

 13. Suhas Kulkarni

  Shri Harivayu
  Very excellent understandable script.
  Thank you for your help in getting the lyrics.

Leave a Reply

Subscribe without commenting