Highslide for Wordpress Plugin

Search

News letter

    Fill out the email below to get website updates.

 
 
 

Make a donation

Shri Ramaraksha stotram
ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ..

ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ

Sri Ganeshaya Namah ||
Asya shri ramaraksha stotra maha mantrasaý budhá kaushika rishí
sitaaramachandro devatha anushtah chandah sita shaktih
srimaadhnamnkeelkam shri ramachandra preetharthyam jape
viniyogah ||

Dhyanam
dhyayedhajanubhaum dhrithashradhnushum bhdhapadhnabhamsanatham
peethavasm vasanam navakamaladhalaspardhanetram prasanam
vamakaarodasita mukhakamalvimalalochana neeradhabam
nanaalankrita deeptham dhathumhurujatakmandalam ramachandram ||

charitham raghunathasya shatha koti pravstharam
ekikamaksharam pasam mahapathakam nashanam ||

dhyathvaneelothvlashayam rama rajevalochanam
janaki lakshamanopeetham jatamukutamanditham ||

sasithondhanurbanipim nakthmcharathkam
svalilaya jagrthmadhbhurthamajm vibhum ||

ramaraksha ptythyagna papavignam sarvakamadham
sheerome raghava pathu bhalm dharathamjam ||

khauslyao drtho pathu vishwamitra priya shruti
pranm pathu mukhtrhth mukhm sumitri vatslyah ||

jivha vidhyanidhi pathu kanth barathamandhithah
skandah dhivyaudh pathu bujha bajneesh karmakhah ||

karo sitapathi pathu hrdhyam jamadhajnijeeth
madhym pathu khaardhamsvi nabhi jambhavdrsyh ||

sugreevesh kati pathu skdhni hanumandprabhu
ooru raghotham pathu rakshah kulavinashakrth ||

januni sethukrthvathu jhmksh dashamukanthkh
padhyo vebeeshana sreedh pathu ramkeelkm vphú ||

etham ramabahalopeetham rakshmhyh sukrith patyth
scharyh sukhiputhri vijyaé vinyé bavathé ||

pathala boothalvaym charinmshrdcharin
ndrstymphi saktshthe rakshitm ramanabhí ||

ramaethee ramabadhraethee ramachandrethé va smraý
nruný lipthya paphyarbhuthim mukthim cha mandthí ||

jghatrekh manthren ramanamhbirakshathu
ý kantye dharethsy karstha sarvsiddhya ||

vajrapanjrmedhm yo rama kavachm smreth
avhyahthygna sarvthra labhyth jayamangalam ||

adhrushtman etha swapna rama rakshamim hrh
ththa likithamn prath prabudho budhá kaushikh ||

aaramo kalpvrksahnam viramo sakala padhnabham
abhiramstrilokanam ramah shreeman sunh prabhu ||

taruno roopasampnah sukumarh mahabalh
pundriksh vishalaksh chirakrsn jinambrah ||

palahmulashina danthy tapasyo bramhacharino
putro dasharathsys baratho rama lakshamanh ||

sharany sarvasathanvh shreshtm sarvadanushmthm
rakshm kulanihantro treyathmno raghottham ||

atthsjdanushvishstrshvakshyashu ganishgasangino
rakshnah mama rama lakshmanh vyagrth padhisaddyvgatchvathm ||

sanathm kavachi kadgi japabanam dharoyam
gachavnm manoradhoskm ramapathu sulakshm ||

ramodasharathih shooro lakshmanonucharo baali
kakuthsym purush purnah kauslyah ragottham ||

vedanto vedyo yagnesha purana purushottham
janaki vallabha sreemanh prameyo parakramh ||

ithyathani japanh nithyam madhbakthim shradayonvith
ashwamedadga puniyam sampraptham punitham samshyam ||

ramá dhurmadhol shyamá padmakshm peethavasm
sthuvanthirnambhirvkyrthin the samsarino narah ||

ramah lakshmanh purvajam raghuvaram sitapathim sundaram
kakuthsyam karunavaram gunaneedhm vipryapriyam dharmikam
rajendram sathya sandham dasharththanym shyamalm shanthamurthym
vande lokaabhiramam raghukulathilakm raghavm ravaniriam ||

ramaya ramabadhrya ramachandrya vdease
raghunathay nathayh sitayh pathe namah ||

shri rama rama raghunandan rama rama
shri rama rama bharathagraj rama rama
shri rama rama ranakrsh rama rama
shri rama rama sharanh bavah rama rama ||

shri ramachandrh charanh manasa smrami
shri ramachandrh charanh vachas granami
shri ramachandrh charanh shirasa namami
shri ramachandrh charanh sharanam prapadhya ||

matha ramah mathpitha ramachandrah
swami ramah mathsakh ramachandrah
sarvsvameh ramachandrah dayaulah
nanuh jane naivy janen n jane

dakshine lakshmanhsy vamethu janakathmjh
paruth maruthiryasthm vande raghunandanam ||

lokabhiramah ranaranga dheeram
rajevanethrem raghuvamsh natham
karunya roopam kuranakaram tham
shri ramachandrh sharnmh prapadhya ||

manajavm maruthatuliya vegam
jitedriyam budhi matham varishtam
vathadmjam vanara yudha mukhyam
shri ramadootham sharanam prapadhya ||

kujatham rama ramethi madhuram madhuraksharam
arohya kavithashakam vande valmiki kokilayam
apadhamhrtharm datharam sarvasampadhyam
lokabhirama shri rama bhuyo bhuyo namah hynm ||

bharjanm bhavabeeja marjanm sukha sampadhym
tharjnm yama dootham rama ramethi garjanm ||

ramah rajamanih sadha vijayithe rama rameeshm baje
ramanambhitha neshacharchmuh ramayah thasmhi namah ||

ramansthi parayanaym parathramh ramasyh dhyasomhymn
ramajeethalayhuh sadha bavathume bhu rama mamadharam ||

shri rama rama ramathi rame raame manorame
sahasrh namah thathyulim rama rama varanane ||

Download Shri Ramaraksha stotramKannada

2 Responses to Shri Ramaraksha stotram

  1. Anantha Krishna K S

    There are so many mistakes in English Transliteration. I will go through Kannada Version and tell mistakes if any.

  2. Balachandra

    English is not an efficient language to write Sanskrita stotras. I think we should stick to Kannada and Devanagari only.

Leave a Reply

Subscribe without commenting