Highslide for Wordpress Plugin

Search

News letter

    Fill out the email below to get website updates.

 
 
 

Make a donation

Vishnu Ashtavimshati Nama Stotra

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ

ಕಿಂ ನು ನಾಮಸಹಸ್ರಾಣಿ ಜಪತೇ ಚ ಪುನಃ ಪುನಃ |
ಯಾನಿ ನಾಮಾನಿ ದಿವ್ಯಾನಿ ತಾನಿ ಚಾಚಕ್ಷ್ವ ಕೇಶವ || ೧ ||

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ

ಮತ್ಸ್ಯಂ ಕೂರ್ಮಂ ವರಾಹಂ ಚ ವಾಮನಂ ಚ ಜನಾರ್ದನಮ್ |
ಗೋವಿಂದಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಮಾಧವಂ ಮಧುಸೂದನಮ್ || ೨ ||

ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಂ ವನಮಾಲಿಂ ಹಲಾಯುಧಮ್ |
ಗೋವರ್ಧನಂ ಹೃಷೀಕೇಶಂ ವೈಕುಂಠಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಮ್ || ೩ ||

ವಿಶ್ವರೂಪಂ ವಾಸುದೇವಂ ರಾಮಂ ನಾರಾಯಣಂ ಹರಿಮ್ |
ದಾಮೋದರಂ ಶ್ರೀಧರಂ ಚ ವೇದಾಂಗಂ ಗರುಡಧ್ವಜಮ್ || ೪ ||

ಅನಂತಂ ಕೃಷ್ಣಗೋಪಾಲಂ ಜಪತೋ ನಾಸ್ತಿ ಪಾತಕಮ್ |
ಗವಾಂ ಕೋಟಿಪ್ರದಾನಸ್ಯ ಅಶ್ವಮೇಧಶತಸ್ಯ ಚ || ೫ ||

ಕನ್ಯಾದಾನಸಹಸ್ರಾಣಾಂ ಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಮಾನವಃ |
ಅಮಾಯಾಂ ವಾ ಪೌರ್ಣಮಾಸ್ಯಾಮೇಕಾದಶ್ಯಾಂ ತಥೈವ ಚ || ೬ ||

ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲೇ ಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಾತಃಕಾಲೇ ತಥೈವ ಚ |
ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಚ ಜಪೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ || ೭ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣೋರಷ್ಟಾವಿಂಶತಿನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

1 Response to Vishnu Ashtavimshati Nama Stotra

  1. Anantha Krishna K S

    ವನಮಾಲಿಂ is wrong. It should be either ವನಮಾಲಿನಂ or ವನಮಾಲಂ

Leave a Reply

Subscribe without commenting